Profili statistikor i emigracionit shqiptar në Itali


Të dhëna për emigracionin shqiptar*

Rezidentë 482.627
Femra 223.275
Meshkuj 259.352
Lejeqëndrime 435.687
Të martuar / beqarë 219.187 / 211.991
Zhvendosje rezidence brenda territorit  21.000
Fluksi 15.943
Shtetësi italiane 5.628
 Vizat e dhëna 15.446 (4.882 për punë, 9.214 për motive familjare, 676 për studime)
Fëmijë në kopsht 21.964
Nxënës 34.779 në fillore, 20.149 në tetëvjeçare
Nxënës në shkollat e mesme  22.313
Studentë në Universitet 12.029 të regjistruar, 2.057 studentë në vitin e parë, 1.349 të diplomuar
Punonjës 220.473
Sipërmarrës 23.752
Aksidente në punë 12.286
Aksidente vdekjeprurëse  25
Dërgesa monetare 135.580.000 €uro

* Të dhënat i referohen periudhës nga 1.1.2010 deri më 1.1.2011. Burimet: Dossier Statistico Immigrazione – Caritas/Migrantes, ISTAT (Istituto nazionale di statistica – Instituti kombëtar i statistikës), Fondacioni I.S.MU (Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità), INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Instituti Kombëtar i Sigurimeve kundër Aksidenteve në Punë).

Përpunimi i të dhënave: Rando Devole

Tabela e grafikë:

Rezidentë shqiptarë më 1.1.2011 sipas gjinisë, provincave e krahinave

Shqiptarët në Itali (1990-2010)

Shqiptarët në Itali sipas gjinisë: femra e meshkuj (1990-2010)

– Rezidentët e huaj në Itali sipas shtetësisë (2008-2009-2010)

Advertisements
%d bloggers like this: